Lovforslag om lovliggørelse af aktionærlån fremsat

I mere end 30 år har der været et generelt selskabsretligt forbud mod, at kapitalselskaber foretager udlån til dets kapitalejere. Nyt lovforslag åbner muligheden for at yde lovlige kapitalejerlån.

25-11-2016 | Selskabsret

Siden 1982 har der i Danmark været et generelt selskabsretligt forbud mod, at kapitalselskaber foretager udlån til dets kapitalejere. I oktober måned fremsatte Erhvervs- og vækstministeren et lovforslag, der skal lovliggøre selskabsretligt at foretage udlån til sine kapitalejere. Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2017.

Med lovforslaget åbnes der for nye muligheder for at yde lovlige kapitalejerlån. Der er imidlertid ikke tale om en ubetinget lempelse af reglerne. Af lovforslaget fremgår, at følgende fem betingelser skal være opfyldt for, at et selskab kan yde et lovligt kapitalejerlån efter selskabsloven:

  • Den samlede økonomiske bistand skal kunne rummes inden for de frie reserver
  • Den økonomiske bistand skal ydes på sædvanlige markedsvilkår
  • Ydelsen af den pågældende bistand skal træffes på generalforsamling eller af det centrale ledelsesorgan efter bemyndigelse fra generalforsamlingen
  • Den økonomiske bistand må ikke overstige det beløb, der er besluttet af generalforsamlingen eller af det centrale ledelsesorgan efter bemyndigelse fra generalforsamlingen
  • Selskabet skal have aflagt sin første årsrapport

Med de foreslåede regler om lovliggørelse af kapitalejerlån er det hensigten at øge fleksibiliteten for danske virksomheder samtidig med, at hensynet til selskabets kreditorer fortsat varetages. Derudover ønsker man med den foreslåede ændring af reglerne at lægge sig tættere op af sammenlignelige lande såsom Tyskland, Holland og Norge, hvor kapitalejerlån er lovlige under nærmere betingelser.   

De skatteretlige regler for visse kapitalejerlån i ligningslovens § 16 E, hvor lån til fysiske kapitalejere med bestemmende indflydelse i selskabet beskattes som enten løn eller udbytte på udbetalingstidspunktet, vil fortsat gælde. Der vil således fortsat indtræde beskatning ved etablering af kapitalejerlån til den omfattede personkreds, selvom disse lån bliver selskabsretligt lovliggjort med de nye regler, såfremt de vedtages.

Overgangsregler

Lovforslaget indeholder endvidere forslag til overgangsregler, der medfører, at ulovlige kapitalejerlån, der er ydet forud for lovens ikrafttrædelse, under visse betingelser kan godkendes og videreføres som lovlige kapitalejerlån. Den praktiske fremgangsmåde til videreførelsen skal ske ved, at selskabet seneste på den førstkommende generalforsamling efter 31. december 2016 træffer beslutning om at opretholde kapitalejerlånet som et lovligt lån under de ovenfornævnte betingelser.

Har man ydet ulovlige kapitalejerlån, står vi klar til at rådgive om, hvorvidt de eksisterende lån kan lovligøres efter de nye regler.