Lægejournalen er et vigtigt bevis i personskadeerstatningssager

Hvis du bliver ramt af en ulykke er det afgørende, at lægejournalen indeholder alle oplysninger om gener og symptomer samt omstændigheder omkring ulykken. I modsat fald risikerer du ikke at få tilkendt erstatning.

I personskadesager kan det være vanskeligt at bevise, at de gener, som den skadelidte har fået som følge af en ulykke, rent faktisk også stammer fra den pågældende ulykke. Det er skadelidte, der skal løfte denne bevisbyrde.  

Ved vurderingen af om skadelidtes gener kan henføres til ulykken og dermed om, der er årsagssammenhæng mellem ulykken og de konstaterede gener, lægges der overordentlig meget vægt på indholdet af den lægejournal, som er udfærdiget i tilknytning til ulykken.

Hvis lægejournalen ikke udførligt beskriver de af skadelidte oplyste gener samt omstændighederne ved ulykken, risikerer skadelidte, at den erstatningspligtige (ofte forsikringsselskaberne) afviser at betale erstatning med henvisning til, at de konstaterede gener/smerter ikke er opstået som følge af ulykken.

5 gode råd

Der er derfor vigtigt at huske følgende, hvis uheldet er ude:

1. Opsøg læge

Hvis du har været udsat for en ulykke og har gener som følge heraf, er det rigtigt vigtigt, at du straks kontakter din læge. Henvendelsen til din læge skal helst ske samme dag, som ulykken er sket eller dagen efter. I forbindelse med lægekonsultationen er det vigtigt, at du oplyser lægen om de nøjagtige omstændigheder omkring ulykken, eksempelvis hvis du er faldet, snublet, væltet eller lign., ligesom du skal huske at oplyse alle smerter/gener, som du er blevet påført ved ulykken.

2. Bed om en kopi af lægejournalen

I forbindelse med lægebesøget bør du bede lægen om at få en kopi af lægejournalen. Når du har modtaget kopi af lægejournalen, skal du dobbelttjekke, at lægen har noteret alle de gener, som du nævnte ved lægekonsultationen. Du skal også dobbelttjekke, at lægen har noteret omstændighederne omkring ulykken, eksempelvis fald, snublen eller lign. Såfremt du kan konstatere, at lægen mangler at notere nogle oplysninger, skal du straks bede lægen om at tilrette jorunalen. Gennemgå også den tilrettede lægejournal for at se, om alt nu er noteret korrekt.

3. Anmeld skaden

Du skal anmelde skaden overfor alle relevante parter. Skaden skal anmeldes overfor din egen forsikring, og hvis der er en skadevolder, skal skaden også anmeldes overfor skadevolders forsikringsselskab. Det er meget vigtigt, at anmeldelsespapirerne udfyldes korrekt, og det kan være en fordel at få en advokat til at hjælpe dig, så anmeldelsen af skaden også sker til samtlige relevante parter.  

4. Gå løbende til læge

Hvis dine gener fortsætter, så sørg for at gå til læge løbende. Dette med henblik på, at dine gener/smerter løbende noteres i din lægejournal. Husk efter hver lægekonsultation at få en kopi af lægejournalen, så du sikrer dig dokumentation for, at lægen har noteret dine symptomer korrekt.  

5. Få en vurdering fra en advokat

Sidst men ikke mindst er det en god idé at få en advokat til at give en vurdering af din sag. Advokatbistand kan være med til at sikre, at processen omkring din sag forløber korrekt, at frister overholdes, og at du dermed får den erstatning, som du er berettiget til. Det er en fordel at kontakte en advokat tidligt i forløbet, så sagen bliver håndteret korrekt fra begyndelsen.

Sammenfatning

Lægejournalen er et meget afgørende bevismiddel i personskadesager. Det kan derfor ikke fremhæves nok gange, hvor vigtigt det er, at du overfor lægen beskriver alle dine gener og omstændighederne omkring den pågældende ulykke, samt at du efterfølgende gennemgår lægejournalen. Du skal sikre dig, at alle symptomer og gener samt omstændighederne ved ulykken er noteret korrekt. I modsat fald risikerer du, at den erstatningspligtige afviser at yde erstatning, og at du dermed ikke får tilkendt den erstatning, som du ellers ville være berettiget til.