”20 % regel” introduceres i nyt ejendomsvurderingssystem

Det nye ejendomsvurderingssystem kan få stor betydning for skatte- og afgiftsbelastningen i forbindelse med fremtidige generationsskifter, hvori der indgår én eller flere faste ejendomme.

Et bredt flertal på Christiansborg indgik den 18. november 2016 en forligsaftale om et nyt ejendomsvurderingssystem. Aftalen er endnu ikke udmøntet i en lovtekst, men det er hensigten, at det nye ejendomsvurderingssystem skal anvendes første gang ved vurdering af ejerboliger i 2018 og ved vurdering af øvrige ejendomme i 2019.

Aftalen indeholder bl.a. en ny vurderingsnorm i den nye vurderingslov, hvorefter den seneste offentlige ejendomsvurdering skal fastsættes til den forventelige kontantværdi i fri handel for en ejendom af den pågældende type under hensyn til alder, størrelse, beliggenhed og øvrige karakteristika. Hertil har man, i erkendelse af de store usikkerheder, der er forbundet med værdiansættelsen af faste ejendomme, indført et spænd i værdiansættelsen på +/- 20 %.

Som praksis er i dag, kan man i overdragelser mellem forældre og børn som udgangspunkt værdiansætte en fast ejendom til +/- 15 % af den seneste offentlige vurdering i henhold til værdiansættelsescirkulæret nr. 185 af 17. november 1982, uden at SKAT kan anfægte værdiansættelsen, medmindre særlige omstændigheder foreligger.

Med den nye vurderingsnorm antages det, at den hidtidige faste praksis erstattes med et lovfæstet vurderingsspænd på +/- 20 %.

Det vil betyde, at du som ejer af en fast ejendom med en senest offentliggjort vurdering på 4.000.000 kr. vil kunne overdrage den til dine børn til 3.200.000 kr., uden der skal betales skat eller boafgift af nedslaget på 800.000 kr.

Det nye vurderingssystem kan derfor få stor betydning for skatte- og afgiftsbelastningen i forbindelse med fremtidige generationsskifter, hvori der indgår én eller flere faste ejendomme, idet mulighederne for at afvige fra den offentlige vurdering således bliver udvidet. Omvendt må det forventes, at vurderingerne fremadrettet i højere grad vil afspejle den markedsmæssige handelsværdi.   

Står du overfor et generationsskifte af fast ejendom?

Er du ejer af fast ejendom med en lav offentlig ejendomsvurdering, og ønsker du at overdrage denne til dine børn, bør du således overveje, om det vil være mere fordelagtigt at overdrage efter den gældende praksis fremfor at vente på, at det nye vurderingssystem træder i kraft.

Sammenholdt med initiativet i den politiske aftale, der blev indgået i november 2015, om gradvist at nedsætte af bo- og gaveafgiften frem mod 2020, kan det konstateres (selvom aftalen endnu ikke er udmøntet i en lov), at mulighederne for generationsskifte p.t. er under udvikling. TVC Advokatfirma følger udviklingen tæt og vil løbende analysere, hvilken betydning de enkelte tiltag vil få for vores kunder.

Overvejer du at påbegynde et generationsskifte af fast ejendom, er du velkommen til at kontakte os med henblik på at drøfte betydningen de nye tiltag samt de eksisterende muligheder for et generationsskifte.