Skatte- og afgiftsrådgivning

Det er helt naturligt at opfatte skatter og afgifter som andre udgifter, det gælder om at holde nede i videst mulige omfang. Med det skatte- og afgiftsniveau der er i Danmark, kan der være rigtig mange penge at spare ved at disponere klogest muligt inden for lovgivningens rammer.

Hos TVC Advokatfirma rådgiver vi om alle forhold af skatte-, afgifts- og selskabsretlig betydning.

Der kan være mange penge at spare ved optimal skatterådgivning

I et land som Danmark, der har et af verdens højeste skattetryk, kan der være rigtig mange penge at spare i forhold til betaling af skatter, moms, afgifter og told, hvis man disponerer klogest muligt inden for lovgivningens rammer.

TVC Advokatfirmas skatteafdeling har siden 1988 udviklet sig til at være blandt de største og førende skatteafdelinger i Danmark med over 20 specialiserede jurister inden for skatte- og afgiftsretten. Skatteafdelingen har på alle relevante skatteretlige områder, herunder indkomstskat, moms, afgifter og told, en eller flere personer, der har særlig indsigt inden for det pågældende område – og vi er altid klar til at hjælpe på et højt specialiseret niveau.

Optimal strukturering

TVC Advokatfirma rådgiver således bl.a. om den optimale strukturering af en selskabskoncern, hvor vi både inddrager driftsmæssige overvejelser og skatte- og afgiftsmæssige muligheder. I den forbindelse rådgiver vi også om alle hovedaktionærforhold, både i forhold til den bedste skatte- og afgiftsmæssige løsning, herunder også rådgivning om aktionærernes indbyrdes forhold samt de selskabsretlige forhold i øvrigt.

Vi bistår med udarbejdelse af alle dokumenter, herunder ved indgåelse af ejeraftaler mellem aktionærerne, så indflydelsen af en eventuel senere uenighed mellem aktionærerne på selskabets drift og indtjening kan minimeres. Med en ejeraftale kan man på forhånd aftale sig ud af en ellers mulig opslidende konflikt mellem aktionærerne om forhold vedrørende både selskabets drift og ved en aktionærs salg af aktier.

Selskabs- og virksomhedsbeskatning i dansk og international kontekst

TVC Advokatfirma rådgiver også om selskaber og virksomheders skatteforhold i en bred kontekst. Det gælder såvel fradragsretten for omkostninger og skattemæssige afskrivninger, men også i forhold til finansielle kontrakter, kursgevinster på fordringer og gæld samt sambeskatningsmæssige forhold.

Derudover har TVC Advokatfirma indgående kendskab til internationale og grænseoverskridende skattemæssige forhold, og vi rådgiver både danske og udenlandske koncerner om en række skattemæssige problemstillinger såsom transfer pricing, rentefradragsbegrænsning, udbyttebeskatning, fast driftssted mv.

Skat, moms og afgifter ved fast ejendom

Rådgivning om fast ejendom kræver bred indsigt i de skatte- og afgiftsmæssige regler, herunder ejendomsavancebeskatning, tinglysningsafgift, moms, grundskyld, dækningsafgift og energiafgifter.

TVC Advokatfirma har mangeårig erfaring med at assistere ejere, købere, entreprenører og udviklere. Vi sikrer en helhedsorienteret rådgivning, hvorved alle relevante skatter og afgifter tages i betragtning. Dette således klienten får den mest optimale struktur og undgår at betale unødvendige skatter og afgifter.

Generationsskifte

TVC Advokatfirma rådgiver også om tilrettelæggelse af generationsskifte, hvor skatteplanlægning kan være en afgørende faktor. Skattelovgivningen giver bl.a. mulighed for at udskyde betaling af skatter, så en opsparet formue kan give det størst mulige afkast til gavn for arvingerne.

TVC Advokatfirma rådgiver både privatpersoner og virksomheder vedrørende skatteplanlægning i mange former. Vores skatteafdeling bistår med at identificere skattemæssige problemstillinger og vurdere samt vælge den mest fordelagtige løsning. Vi søger ingen hurtige løsninger, og hvis der er en skattemæssig risiko, kan vi afdække denne ved at udarbejde og indhente et bindende svar fra Skattestyrelsen inden en påtænkt disposition.

Derudover fokuserer TVC Advokatfirma på at inddrage andre – dvs. ikke skatte- og afgiftsmæssige forhold – i et generationsskifte, såsom sikring af families formue – f.eks. mod ægtefæller – og håndtering af umyndige arvingers forhold mv. Dette gøres, så generationsskiftet ikke alene har til formål at minimere de skatte- og afgiftsmæssige hindringer, men at lave en samlet rådgivning så familiens formue trygt kan gå videre til næste generation, uden at det udløser konflikter nu eller på et senere tidspunkt.

Rådgivning om skattepligt til Danmark

TVC Advokatfirma beskæftiger sig desuden med rådgivning om skattepligt til Danmark ved til- eller fraflytning. Ofte er det helt afgørende, at både erhvervsmæssige interesser og personlige forhold tilrettelægges korrekt, så der ikke er tvivl om, hvorvidt man er fuld skattepligtig til Danmark.

Det er også væsentligt at få håndteret kontakten til Skattestyrelsen korrekt, så der ikke senere kan opstå tvist om formue og aktivers værdi og om en eventuel værditilvækst er opnået i Danmark eller udlandet.

Således bistår TVC Advokatfirma også udlandsdanskere vedrørende beskatning og værdiansættelse af aktiver i Danmark.

Rådgivning om energiafgifter

TVC Advokatfirma har ligeledes stor erfaring med rådgivning af forsyningsselskaber og energitunge virksomheder, hvor rådgivning vedrørende energi- og miljøafgifter, tilskudsordninger, overskudsvarme og de afledte effekter heraf har primærfokus.

For at sikre at selskabet har de bedste og mest optimale økonomiske værktøjer til den daglige afgiftshåndtering, inddrages stor teknisk forståelse samt grundigt kendskab til de juridiske regelsæt.

Rammerne for energiområdet er i konstant forandring, og TVC Advokatfirma rådgiver om den fremtidige afgiftsstruktur samt lobbyarbejde, så det sikres, at jeres interesser bliver hørt.

TVC Advokatfirma bistår med udarbejdelse af beregningsmodeller samt sparring vedrørende energi- og miljøafgifter, tilskudsordninger, selskabsskat, kontraktforhold m.m. TVC Advokatfirma har dertil ført et betydeligt antal sager for forsyningsselskaber over for Skattestyrelsen, uanset om dette måtte være i forbindelse med et kontrolbesøg, påklage af afgørelse eller førelse af sager ved domstolene.

Moms og lønsumsafgift

TVC Advokatfirma rådgiver virksomheder og den offentlige sektor om moms og lønsumsafgift, særligt inden for fast ejendom, sektorer med delvis momspligt og fradragsret samt andre komplekse strukturer.

TVC Advokatfirma tilrettelægger rådgivningen på en  helhedsorienteret tilgang til problemstillingen med et skarpt fokus på eventuelle afledte konsekvenser for klienten. Vi supplerer derfor ofte vores rådgivning med økonomiske beregningsmodeller og andet juridisk arbejde som f.eks. udarbejdelse af kontrakter mv.

Ved siden af vores løbende rådgivning involveres vi jævnligt i sager med høj kompleksitet med henblik på at bidrage med et nyt perspektiv.

Rådgivning om registreringsafgift

Hos TVC Advokatfirma rådgiver vi virksomheder inden for autobranchen omkring registreringsafgift og moms.

Vi rådgiver både om compliance i forhold til gældende lovgivning, tilpasninger til markedet og kommende lovændringer. Vi rådgiver om opgørelse og håndtering af registreringsafgift ved import og eksport af køretøjer, leasing og totalskadereglerne.

Vores rådgivning bygger på en grundig forståelse for branchens udfordringer, hvor især den forretningsmæssige vinkel har stor betydning, så det sikres, at den daglige drift optimeres og lever op til de gældende krav hertil.

Optimal rådgivning der tåler, at skattemyndighederne tester resultatet

TVC Advokatfirma tillægger det stor betydning, at vores rådgivning fører til optimale løsninger, der reducerer skatte- og afgiftsbetalingen mest muligt inden for de af klienten angivne kommercielle rammer, og som samtidig er fuldt lovlige, så der ikke efterfølgende opstår tvister med skattemyndighederne.

Er der relevant tvivl om, hvor langt man kan gå inden for lovens rammer, vil vi ofte gøre brug af bindende svar til skattemæssig risikoafdækning. Det er i den forbindelse helt afgørende, at de skattemæssige usikkerheder forbundet med dispositionen er identificeret korrekt, at dispositionen er beskrevet præcist og grundigt, og at der er oplyst om alle de faktiske forhold. En vigtig del af arbejdet er derfor at få identificeret de relevante problemstillinger og få dem beskrevet i det mest gunstige lys.

Står du overfor en skatte- eller afgiftsmæssig udfordring?

Du skal blot kontakte advokat Torben Bagge, der er leder af TVC Advokatfirmas skatteafdeling, hvis du ønsker en uforpligtende drøftelse af de skatte-, afgifts- og selskabsretlige muligheder for et opnå den bedste løsning.