Skatte- og afgiftsrådgivning

Det er helt naturligt at opfatte skatter og afgifter som andre udgifter, det gælder om at holde nede i videst mulige omfang. Med det skatte- og afgiftsniveau der er i Danmark, kan der være rigtig mange penge at spare ved at disponere klogest muligt inden for lovgivningens rammer.

Hos TVC Advokatfirma rådgiver vi om alle forhold af skatte-, afgifts- og selskabsretlig betydning.

Der kan være mange penge at spare ved optimal skatterådgivning

I et land som Danmark, der har et af verdens højeste skattetryk, kan der være rigtig mange penge at spare i forhold til betaling af skatter, moms, afgifter og told, hvis man disponerer klogest muligt inden for lovgivningens rammer.

TVC Advokatfirmas skatteafdeling har siden 1988 udviklet sig til at være blandt de største og førende skatteafdelinger i Danmark med pt. 21 specialiserede jurister inden for skatte- og afgiftsretten. Skatteafdelingen har på alle relevante skatteretlige områder, herunder indkomstskat, moms, afgifter og told, en eller flere personer, der har særlig indsigt inden for det pågældende område – og vi er altid klar til at hjælpe på et højt specialiseret niveau.

Optimal strukturering

TVC Advokatfirma rådgiver således bl.a. om den optimale strukturering af en selskabskoncern, hvor vi både inddrager driftsmæssige overvejelser og skatte- og afgiftsmæssige muligheder. I den forbindelse rådgiver vi også om alle hovedaktionærforhold, både i forhold til den bedste skatte- og afgiftsmæssige løsning, herunder også rådgivning om aktionærernes indbyrdes forhold samt de selskabsretlige forhold i øvrigt.

Vi bistår med udarbejdelse af alle dokumenter, herunder ved indgåelse af ejeraftaler mellem aktionærerne, så indflydelsen af en eventuel senere uenighed mellem aktionærerne på selskabets drift og indtjening kan minimeres. Med en ejeraftale kan man på forhånd aftale sig ud af en ellers mulig opslidende konflikt mellem aktionærerne om forhold vedrørende både selskabets drift og ved en aktionærs salg af aktier. 

Generationsskifte

TVC Advokatfirma rådgiver også om tilrettelæggelse af generationsskifte, hvor skatteplanlægning kan være en afgørende faktor. Skattelovgivningen giver mulighed for at udskyde betaling af skatter, så en opsparet formue kan give det størst mulige afkast til gavn for arvingerne.

TVC Advokatfirma har mange års erfaring med at rådgive både privatpersoner og virksomheder vedrørende skatteplanlægning i mange former. Vores erfarne eksperter bistår dig med at identificere skattemæssige problemstillinger og vurdere samt vælge den mest fordelagtige løsning. Hos TVC Advokatfirma yder vi rådgivning af højeste kvalitet. Vi søger ingen hurtige løsninger, og hvis der er en skattemæssig risiko, kan vi afdække denne ved at udarbejde og indhente et bindende svar fra Skattestyrelsen inden en påtænkt disposition.

Rådgivning om skattepligt til Danmark

TVC Advokatfirma har også stor erfaring med rådgivning om skattepligt til Danmark ved til- eller fraflytning. Ofte er det helt afgørende, at både erhvervsmæssige interesser og personlige forhold tilrettelægges korrekt, så der ikke er tvivl om, hvorvidt man er fuld skattepligtig til Danmark.

Det er også væsentligt at få håndteret kontakten til Skattestyrelsen korrekt, så der ikke senere kan opstå tvist om formue og aktivers værdi, og om en eventuel værditilvækst er opnået i Danmark eller udlandet.

Således bistår TVC Advokatfirma også udlandsdanskere vedrørende beskatning og værdiansættelse af aktiver i Danmark.

Optimal rådgivning der tåler, at skattemyndighederne tester resultatet

TVC Advokatfirma tillægger det stor betydning, at vores rådgivning fører til optimale løsninger, der reducerer skatte- og afgiftsbetalingen mest muligt inden for de af klienten angivne kommercielle rammer, og som samtidig er fuldt lovlige, så der ikke efterfølgende opstår tvister med skattemyndighederne.

Er der relevant tvivl om, hvor langt man kan gå inden for lovens rammer, vil vi ofte gøre brug af bindende svar til skattemæssig risikoafdækning. Det er i den forbindelse helt afgørende, at de skattemæssige usikkerheder forbundet med dispositionen er identificeret korrekt, at dispositionen er beskrevet præcist og grundigt, og at der er oplyst om alle de faktiske forhold. En vigtig del af arbejdet er derfor at få identificeret de relevante problemstillinger og få dem beskrevet i det mest gunstige lys.

Står du overfor en skatte- eller afgiftsmæssig udfordring?

Du skal blot kontakte advokat Torben Bagge, der er leder af TVC Advokatfirmas skatteafdeling, hvis du ønsker en uforpligtende drøftelse af de skatte-, afgifts- og selskabsretlige muligheder for et opnå den bedste løsning.