15 nov

Ny skattekontrollov og ny skatteindberetningslov

Tid 15-11-2017 09:00 - 17:00
Type Uddannelse
Sted Comwell, Kolding

Som rådgiver på skatteområdet er det nødvendigt, at man har indgående kendskab til, hvad man skal, og hvad man må. Med en ny skattekontrollov og en ny opfindelse, der kommer til at hedde en skatteindberetningslov, bliver der sat fokus på retssikkerheden i dansk skatteret.

Rådgivere er underlagt forskellige former for tavshedspligt og forskellige former for oplysningspligter, som bliver beskrevet i de nye love.

Retssikkerhed har stået højt på den politiske dagsorden i en del år, og set i lyset af pressens dækning af diverse sager, har Regeringen besluttet at lave en ny skattekontrollov. Den nye lovgivning har fokus på borgernes og de erhvervsdrivendes retssikkerhed på skatteområdet.

Lovforslaget indeholder en række retssikkerhedsmæssige forbedringer, navnlig følgende:

 • Kontrolhjemlerne præciseres, idet hver kontrolhjemmel får fokus på et pligtsubjekt. Den skattepligtiges egen oplysningspligt efter anmodning vedrører således kun den skattepligtiges egen ansættelse, og finansielle virksomheder og advokater får selvstændige udtømmende bestemmelser om oplysningspligt, så grænsen mellem tavshedspligt og oplysningspligt tydeliggøres. Teleselskabers oplysningspligt om borgernes brug af mobiltelefon afskaffes.
 • Selvangivelsesbegrebet afskaffes og erstattes af et mere tidsvarende oplysnings-begreb. Således erstattes selvangivelsesblanketten af et oplysningsskema.
 • Bestemmelsen om en skønsmæssig ansættelse uden for transfer pricing området udbygges med angivelse af grundlaget for den skønsmæssige ansættelse.
 • Ordningen med at afskære en skattepligtig fra at anvende TastSelv, hvis der er væsentlig risiko for, at denne begår fejl eller ligefrem misbruger TastSelv, lovfæstes. Afgørelsen om afskæring kan påklages til Skatteankestyrelsen.Lovforslaget er omfattet af de fælles ikrafttrædelsesdatoer og foreslås at træde i kraft den 1. januar 2018.
 • Ud over at videreføre en række bestemmelser i en sproglig mere klar form, går forslaget endvidere ud på at udskille indberetningsbestemmelserne i den gældende lov i en ny skatteindberetningslov, således at den nye skattekontrollov kommer til at indeholde bestemmelserne om de skattepligtiges pligter i forhold til at oplyse SKAT om den skattepligtige indkomst, om SKATs kontrolbeføjelser og om straf for overtrædelse af lovens pligter.

Kursusindhold

På kurset vil bl.a. blive gennemgået nedenstående:

Skatteindberetningsloven

 • Skatteindberetningsloven vil blive gennemgået i forhold til hvilke oplysninger arbejdsgivere, finansielle virksomheder fonde og foreninger, offentlige myndigheder og andre skal indberette.
 • Indberetningsfrister og opbevaring af indberetningsmateriale
 • Straffebestemmelser i forbindelse med indberetningen

Skattekontrolloven

 • Oplysningspligtige og told- og skatteforvaltningens kompetence
 • Oplysningspligten
 • Skattepligtiges udfyldelse af et oplysningsskema
 • Oplysningsfrister
 • Låsning af felter i årsopgørelsen eller oplysningsskemaet (feltlåsning)
 • Oplysningspligter om pensionsordninger, gaver og skattearrangementer
 • Oplysningspligter for erhvervsdrivende
 • Kontrolbeføjelser over for den skattepligtige
 • Kontrolbeføjelser over for tredjemand
 • Samarbejde med eksterne parter
 • Administrative retsfølger af den manglende opfyldelse af en oplysningspligt – bøder/skattetillæg
 • Straffebestemmelser

Målgruppe

Revisorer og andre, der på tilsvarende måde beskæftiger sig med skatteretlige problemstillinger.

Undervisere

Torben Bagge, advokat (H), Partner i TVC Advokatfirma og leder af firmaets skatteafdeling samt Jørgen Frausing, registreret revisor og Senior Tax Manager i TVC Advokatfirma.

Undervisningsmetode

Undervisningen er tilrettelagt således, at problemstillingerne anskues med praktikerens øjne. Kursisterne vil blive inddraget i undervisningen, og der svares løbende på kursisternes spørgsmål. Der udleveres et omfattende kursusmateriale, som laves i en form, så det efterfølgende er anvendeligt til opslag.

Forudsætninger

Grundlæggende kendskab til skattelovgivningen.

Kursusudbyder

Kurset udbydes af Faktakurser.