31 okt

Generationsskifte af familieejede virksomheder: Nye regler og muligheder

Tid 31-10-2017 09:00 - 16:00
Type Uddannelse
Sted Scandic i Hvidovre

Et generationsskifte kan tilrettelægges på mange forskellige måder. Med en dynamisk lovgivning på området er det som rådgiver nødvendigt at være helt opdateret på seneste lovændringer og retspraksis. Få indblik i de nye regler om nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved overdragelse af erhvervsvirksomheder og ændring af ”pengetankreglen”, hvilke kan få stor betydning for mange virksomhedsejere, der står overfor et snarligt generationsskifte.

Kurset fokuserer på generationsskiftemulighederne af familieejede virksomheder, herunder de muligheder og begrænsninger, som lovgivningen rummer. Derudover gennemgås en række andre spændende og aktuelle skatteretlige problemstillinger i relation til generationsskifte og omstruktureringer.

Målsætningen med kurset er at give et overblik over de mest anvendte generationsskiftemodeller og give inspiration til deres daglige rådgivning. Derudover er målet at opdatere om de nyeste regler på generationsskifteområdet, herunder at belyse de muligheder og faldgruber, som reglerne indeholder.                   

Kursets indhold

A/B modellen

  • Lovgivningen rummer flere interessante muligheder for generationsskifte af en virksomhed. Kvalitetsrådgivning i forbindelse med generationsskifter handler derfor i høj grad om at være i stand til at analysere den enkelte virksomhed og de bagvedliggende ønsker med generationsskiftet, og derefter finde ud af hvilken generationsskiftemodel, der er mest hensigtsmæssig i det konkrete tilfælde. På kurset vil underviserne gennemgå mulighederne med A/B modellen og samtidig give deres bud på, i hvilke situationer A/B modellen ofte er fordelagtig at vælge og vice versa.

Overdragelse med succession

  • En anden og meget betydningsfuld mulighed i generationsskifter findes i aktieavancebeskatningsloven § 34, hvor der er mulighed for at overdrage aktive virksomheder med succession. Muligheden er dog ikke ubetinget, da det ikke gælder såkaldte ”pengetankvirksomheder”. På kurset bliver mulighederne for overdragelse med succession analyseret, herunder hvornår en virksomhed betragtes som en pengetank, og hvilke muligheder man har for at blive en aktiv virksomhed igen. Derudover vil du få et indblik i, hvordan man på forskellig vis har mulighed for at reducere skatte- og afgiftsbelastningen ved anvendelse af særlige regelsæt, og du vil tillige få et indblik i finansieringsmulighederne i forbindelse med en overdragelse med succession.

Nye regler

  • Den seneste tid har budt på en lang række spændende lovændringer på generationsskifteområdet. Mest opsigtsvækkende er reglerne om nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved overdragelse af erhvervsaktive virksomheder, og underviserne vil i den forbindelse nøje gennemgå, hvilke mulighederne den nye lov rummer, herunder hvem der kan anvende reglerne, hvilke betingelser der skal opfyldes og hvor meget man kan spare i afgifter.
  • Et andet nyere og betydningsfuldt lovgivningstiltag på generationsskifteområdet er den nye lovgivning vedrørende værdiansættelse af fast ejendom. På kurset får du indblik i lovgivningens væsentligste punkter. Fokus vil derudover være på, hvilke dispositioner man eventuelt bør overveje forud for lovens ikrafttræden.
  • Derudover vil de nye regler vedrørende ægtefællers økonomiske forhold, der blev vedtaget ultimo maj 2017, blive gennemgået nærmere, hvilket bl.a. omfatter gennemgang af, hvad begreberne ”Sumsæreje” og ”Sumdeling” nærmere dækker over. Få undervisernes bud på i, hvilke situationer de nye regler særligt kan have betydning i generationsskiftemæssig forstand.

Risikoafdækning

  • Ved rådgivning vedrørende generationsskifte skal de skattemæssige risici altid overvejes nøje, og mulighederne for at afdække disse risici være en naturlig del af rådgivningen.
  • På kurset bliver du klogere på, hvilke muligheder man som rådgiver har for at gardere sig bedst muligt mod utilsigtede skattemæssige konsekvenser. I den forbindelse vil underviserne gennemgå reglerne for anmodning om bindende svar fra SKAT, herunder i hvilke situationer det særligt bør overvejes. Derudover gennemgås en række alternative muligheder, og hvornår disse muligheder eventuelt bør bringes i spil.

Mulighederne for at omstrukturere skattefrit

  • Der er forskellige muligheder for skattefrie omstruktureringer. Du får indblik i bl.a. aktieombytning, spaltning, fusion, tilførsel af aktiver og virksomhedsomdannelse i relation til nye afgørelser og de seneste lovændringer.
  • Få også indsigt i ejertidsnedslag, som ofte overses, selvom det kan give store besparelser i generationsskifte, og omvendt store problemer for den rådgiver, der overser muligheden. Bliv klogere på hvilke omstruktureringer, der overlever nedslaget og anvendelse af nedslaget i praksis.

Målgruppe

Revisorer, advokater, konsulenter og andre professionelle skatterådgivere, der beskæftiger sig med generationsskifte og omstrukturering.

Undervisningsformen

Primært foredrag fra underviserne, men med plads til drøftelser, spørgsmål og konkrete eksempler.

Forudsætninger

Professionelt kendskab til og erfaring med generationsskifte og omstrukturering.

Underviserne

Partner, advokat (L) Morten Breum-Leer og advokat Esben Holm, TVC Advokatfirma

Obligatorisk efteruddannelse

Kurset tæller 7 timer under ”Skat” for revisorer.

Kursusudbyder

Fakta Kurser