20 nov

Generationsskifte af familieejede virksomheder: Nye regler og muligheder

Tid 20-11-2018 09:00 - 17:00
Type Uddannelse
Sted Hornstrup Kursuscenter i Vejle

Med en dynamisk lovgivning på generationsskifteområdet er det som rådgiver nødvendigt at være helt opdateret på seneste lovændringer og retspraksis. I år er der bebudet nye og længeventede regler om generationsskifte til fonde med skattemæssig succession. De nyligt indførte regler om nedsættelse af gaveafgiften i forbindelse med generationsskifte giver allerede nu mulighed for store besparelser, ligesom sidste års justering af ”pengetankreglen” i visse tilfælde har stor betydning for virksomhedsejere, der står over for et snarligt generationsskifte. Bliv opdateret på de nyeste regler og muligheder ved generationsskifte og omstrukturering.

Kurset fokuserer på generationsskiftemulighederne af familieejede virksomheder, herunder de muligheder og begrænsninger, som lovgivningen rummer. Derudover gennemgår vi en række andre spændende og aktuelle skatteretlige problemstillinger i relation til generationsskifte og omstruktureringer.

Mål og udbytte

Kurset Generationsskifte af familieejede virksomheder: Nye regler og muligheder giver dig overblik over de mest anvendte generationsskiftemodeller. Du får også inspiration til din daglige rådgivning.

Som deltager bliver du opdateret i de nyeste regler på generationsskifteområdet og får indsigt i de muligheder og faldgruber, som reglerne indeholder.

Målgruppe

Revisorer, advokater, konsulenter og andre professionelle skatterådgivere, der beskæftiger sig med generationsskifte og omstrukturering.

Kursusindhold

  • A/B modellen

Kvalitetsrådgivning i forbindelse med generationsskifter handler i høj grad om at være i stand til at analysere den enkelte virksomhed og de bagvedliggende ønsker med generationsskiftet, og derefter finde ud af hvilken generationsskiftemodel, der er mest hensigtsmæssig i det konkrete tilfælde. På kurset vil underviserne gennemgå mulighederne med A/B modellen og samtidig give deres bud på, i hvilke situationer A/B modellen ofte er fordelagtig at vælge og vice versa.

  • Overdragelse med succession

En anden og meget betydningsfuld mulighed i generationsskifter findes i aktieavancebeskatningsloven § 34, hvor der er mulighed for at overdrage aktive virksomheder med succession. Muligheden er dog ikke ubetinget, da det ikke gælder såkaldte ”pengetankvirksomheder”. På kurset analyserer vi mulighederne for overdragelse med succession, herunder med fokus på “pengetankreglen” og betydningen af de nye ændringer af afgrænsning af “pengetanke”. Underviserne vil tillige gennemgå mulighederne for at blive en aktiv virksomhed igen inden for de rammer, som lovgivning og praksis har fastlagt. Derudover vil du få indblik i finansieringsmulighederne i forbindelse med en overdragelse med succession og den seneste udvikling ifb. med værdiansættelse.

  • Nedsat bo- og gaveafgift i generationsskifte

De nye regler om nedsat bo- og gaveafgift giver mulighed for store afgiftsmæssige besparelser ved generationsskifte. Vi ser nærmere på betingelser for at bruge de nye regler, herunder hvem der kan anvende reglerne og hvor meget man kan spare i afgifter. Vi ser også på de situationer, hvor de nye regler kan efterlade usikkerhed.

  • Risikoafdækning

Når du rådgiver om generationsskifte, skal du altid overveje de skattemæssige risici nøje. Mulighederne for at afdække disse risici skal være en naturlig del af din rådgivning. På kurset bliver du klogere på, hvilke muligheder du har som rådgiver for at gardere dig bedst muligt mod utilsigtede skattemæssige konsekvenser. I den forbindelse vil underviserne gennemgå reglerne for anmodning om bindende svar fra SKAT, herunder i hvilke situationer det særligt bør overvejes. Derudover gennemgår vi en række alternative muligheder, og ser nærmere på, hvornår disse muligheder eventuelt bør bringes i spil.

  • Generationsskifte til fonde

I 2018 forventes ny lovgivning, som giver mulighed for generationsskifte til fonde med skattemæssig succession. Underviserne vil se nærmere på de nye regler og de situationer, hvor de nye muligheder kan være relevante at bruge. Endvidere omtales mulighederne for at inddrage fonde ved tilrettelæggelse af generationsskifte på anden vis, som også efter de hidtil gældende regler foreligger i skatte- og afgiftsmæssig kontekst.

  • Skattefri omstruktureringer

Reglerne om skattefri omstruktureringer er ofte et vigtigt værktøj, når du skal tilrettelægge et generationsskifte. Vi fokuserer på seneste praksis med betydning for generationsskifte. Du får også indsigt i ejertidsnedslag, som ofte overses, selv om det kan give store besparelser i generationsskifte – og omvendt kan give store problemer for den rådgiver, der overser muligheden. Bliv klogere på, hvilke omstruktureringer, der overlever nedslaget og hvordan du skal anvende nedslaget i praksis.

  • Nye regler i generationsskifte-kontekst

I år er den nye lov om ægtefællers økonomiske forhold trådt i kraft. Vi gennemgår de nye regler med fokus på de nye særejeformer og de muligheder, som regelsættet giver. Du får undervisernes bud på i hvilke situationer de nye regler særligt kan have betydning i generationsskiftemæssig forstand.

Den nye lovgivning vedr. værdiansættelse af fast ejendom er et nyere og betydningsfuldt tiltag i forhold til generationsskifte. På kurset får du indblik i lovgivningens væsentligste punkter med fokus på betydningen af ændringerne i relation til generationsskifte.

Undervisere

Partner, advokat (L) Morten Breum-Leer har mangeårig erfaring i rådgivning inden for skatteret, generationsskifte og M&A. Morten leder TVC Advokatfirmas fagafdeling for disse områder. Han har derudover arbejdet med vanskelige omstruktureringer og medvirker jævnligt til at løse sager, hvor en omstrukturering har fået utilsigtede følger.

Esben Holm har været advokat siden 2012 og arbejder i TVC Advokatfirma – primært med erhvervs- og skatteretlige forhold i rådgivningsrelaterede sammenhænge. I det daglige er Esben i vidt omfang beskæftiget med virksomhedsoverdragelser og generationsskifter samt øvrige erhvervsretlige forhold. Esben rådgiver også vedrørende forenings- og fondsretlige forhold og de skattemæssige spørgsmål i relation hertil.

Undervisningsmetode

Primært foredrag fra underviserne, men med plads til drøftelser, spørgsmål og konkrete eksempler.

Godkendt efteruddannelse

Kurset Generationsskifte af familieejede virksomheder: Nye regler og muligheder tæller med 8 timer i kategorien direkte og indirekte skatter.

Forudsætninger

Professionelt kendskab til og erfaring med generationsskifte og omstrukturering.

Kursusudbyder

Kurset udbydes af Faktakurser