26 sep

Aktuel skat for erhvervsadvokater

Tid 26-09-2017 10:00 - 17:00
Type Uddannelse
Sted Danske Advokater Valencia, Vesterbrogade 32, 1620 København V

På dette kursus er der fokus på de faldgruber, der er for erhvervsdrivende, der benytter virksomhedsskatteloven, som man skal have fokus på ved den løbende erhvervsretlige rådgivning, herunder særligt de nyeste lovindgreb og praksis på området. Tillige vil der være fokus på virksomheder, der drives i aktie- og anpartsselskabsform, herunder særligt dispositioner mellem selskabet og ejerkredsen, da disse ofte giver anledning til skattemæssige problemstillinger.

Langt de fleste virksomheder, der drives i privat regi, herunder i interessentskab, partnerselskab, kommanditselskab, beskattes efter reglerne i virksomhedsskatteloven.  Der fokuseres særligt på de faldgruber, der er for erhvervsdrivende, der benytter virksomhedsskatteloven, som man skal have fokus på ved den løbende erhvervsretlige rådgivning, herunder særligt de nyeste lovindgreb og praksis på området.

Det er særligt relevant som erhvervsadvokat at have fokus på, at der er i 2014 blev indført en lovgivning, der bevirker, at der ofte opstår utilsigtet beskatning, når aktiver i virksomheds-skatteordningen stilles til sikkerhed for privat gæld. Dette omfatter tillige bankernes almindelige modregningsadgang, hvorfor der kan opstå en sådan utilsigtet beskatning, selvom der ikke er tale om formel sikkerhedsstillelse.

Der har i praksis været en udvikling, hvor långivning med midler i virksomhedsskatteordningen tillige ofte fører til en utilsigtet beskatning, hvilket også gælder for sælgerfinansiering i forbindelse med generationsskifte. Det gennemgås, hvornår der kan ske udlån af midler, der er i virksomheds-skatteordningen uden, at det udløser beskatning.

Der vil tillige være fokus på virksomheder, der drives i aktie- og anpartsselskabsform, herunder særligt dispositioner mellem selskabet og ejerkredsen, da disse ofte giver anledning til skattemæssige problemstillinger, herunder utilsigtet beskatning. I den forbindelse fokuseres på hvilke priser og vilkår, som man kan forvente, at SKAT vil acceptere ved sådanne dispositioner mellem selskabet og ejerkredsen. Der vil tillige være fokus på, hvordan ejerkredsen undgår utilsigtet beskatning af rådighed over selskabets aktiver, eksempelvis biler og boliger. Det vil blive gennemgået, hvordan man bør agere, hvis der er opstået et aktionærlån, så man undgår beskatning af ”varm luft”

Der vil endvidere være fokus på de muligheder, der er for skattemæssig optimering for erhvervsdrivende, der driver virksomhed i aktie- og anpartsselskabsform.

Oversigt over de problemstillinger der gennemgås på kurset:

1. Beskatning af selvstændige erhvervsdrivende – udvalgte problemstillinger

 • Det skatteretlige begreb ”selvstændig erhvervsdrivende”
 • Tre muligheder for skatteberegning
  - Personskatteloven
  - Virksomhedsskatteloven
  - Kapitalafkastordningen
 • Særligt om virksomhedsskatteloven
  - Betingelserne for brug af virksomhedsskatteloven
  - Fordele ved virksomhedsskatteloven
  - Sikkerhedsstillelser med aktiver i virksomhedsskatteordning for gæld der ikke er med i virksomhedsordningen
  - Udlån af midler fra virksomhedsskatteloven

2. Beskatning af aktionærer i aktie- og anpartsselskaber – udvalgte problemstillinger

 • Beskatning af anparts- og aktieselskaber
 • Kort om skattefri virksomhedsomdannelse
 • Beskatning af aktionæren – optimering af vederlaget fra selskabet
 • Maskeret udlodning
 • Beskatning af aktionærlån – nyt styresignal om rentetilskrivning

Undervisningen er tilrettelagt således, at problemstillingerne anskues med praktikerens øjne.

Kursisterne vil blive inddraget i undervisningen, og der svares løbende på kursisternes spørgsmål. Det er videre generelt kendetegnende, at der i betydeligt omfang inddrages ikke-offentliggjorte afgørelser. Der synes således at være en tendens til, at de sager, som skatteyder vinder, ikke offentliggøres i samme omfang som dem, skatteyder taber. På mange områder tegner der sig et noget mere nuanceret billede af gældende skatteret, når man inddrager ikke-offentliggjort praksis. Som professionel aktør inden for skatteretten er det selvsagt vigtigt, at man er fuldt opmærksom på ikke-offentliggjorte afgørelser; særligt når de kan bruges til støtte for egen opfattelse i en eventuel tvist med SKAT samt til at opnå positive resultater i forbindelse med, at man yder skatterådgivning.

Der udleveres et omfattende kursusmateriale, som laves i en form, så det efterfølgende er anvendeligt til opslag.

Kurset udbydes af Danske Advokater.